444444

 

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

GSSSB Recruitment 2021 For 673 Posts (01/03/2021)

GSSSB Recruitment 2021 For 673 Posts (01/03/2021) Job Updet

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal(GSSB) published Latest New Recruitment an official notification for Various Class 3 Jobs for Head Clerk, Account, sub Auditor, Sub Inspector, Sub Inspector instructor, Jamadar Instructor & Others posts at given below OJAS Website gaan.gujarat.gov.in

v

Newspaper Format Advertisement for Online Advertisements from Advt. No. 186/2020-21 to 197/2020-21 starting from 05.02.2021 14:00 to 01.3.2021 23:59
GSSB New 673 Recruitment For 2021

Total Post: 673
Name of posts:
Dy. Inspector: 39
Sub Inspector Instructor: 27
Havaldar Instructor: 18
Sub Accountant/Sub Auditor: 320
Head Clerk: 157
Sr. Scientific Assistant: 20
Additional Assistant Engineer (Mech): 37
Chemical Assistant: 06
Horticulture Inspector: 12
Sanitary Inspector: 10
Wiremen: 20
Manager Grade-2 (Guest house / Rest House Manager): 07
Selection Process

Candidates will be selected based on competitive written exam & computer proficiency test.

How to Apply ?

Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website
Age Limit

For Unreserved Category: 30 years
For Reserved Category: 35 years on


Educational Qualification, Fee & Other Details: Please Read Official Notification.
Important Websites

Official Notification: Click here
Apply Online: Click here

Official Jobs Important Dates
Application start from 05/02/2021
Last date for application: 01/03/2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!