444444

 

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

BHEL Recruitment For 300 ITI Trade Apprentice Posts 2021 @bplcareers.bhel.com

BHEL Recruitment For 300 ITI Trade Apprentice Posts 2021 @bplcareers.bhel.com

Bharat Heavy Electricals Limited – BHEL Bhopal distributed an authority notice for Recruitment of ITI Trade Apprentices posts. The qualified up-and-comers can apply for the post through Online from 02.02.2021 to 22.02.2021. Those up-and-comers who are keen on the accompanying opportunity can peruse the full warning prior to applying on the web to know the training capability, compensation, age limit, application expense, application measure, last date to apply and that’s only the tip of the iceberg.

Occupation subtleties

No. of posts: 300

Name of posts: ITI Trade Apprentices

Electrical expert: 80 Posts

Fitter: 80 Posts

Mechanic Composite: 30 Posts

Welder (Gas and Electric): 20 Posts

Turner: 20 Posts

PC (COPA/PASAA): 30 Posts

Designer (Mechanic): 05 Posts

Electronic Mechanic: 05 Posts

Technician Motor Vehicle: 05 Posts

Mechanic Grinder: 05 Posts

Bricklayer: 05 Posts

Pinter (General): 05 Posts

Woodworker: 05 Posts

Handyman: 05 Posts

Qualification Criteria:

Instructive Qualification

tenth/High School passed from a perceived Board and having ITI endorsement in the concerned subject from a perceived University.

Age limit

14 years to 27 years.

Choice Process

Choice will be made dependent on Merit.

Instructions to Apply

Intrigued and Eligible Candidates can apply online by beneath referenced connection.

Significant Dates

Initiation of Online application : 02/02/2021

Shutting of online accommodation of utilizations : 22/02/2021

Last date for getting Documents : 01/03/2021

Significant Links:

Notification Click Here

Online Apply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!