444444

 

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

Online Gk

General knowledge Online Quiz 3 Daily Online Quiz Target Government Exam

🔰Current Affairs 🔰 1 Union Minister Harsh Vardhan releases NCAER Report on Estimation of Economic benefits of Investment in NMM, HPC 2 Indian Railways ties up with Indian School of Business to improve Operational Efficiency 3 TRIFED Signed MoU with JD Centre of Arts to Preserve Tribal Craft Traditions Through Collaboration 4 Piyush Goyal Co-Chaired …

General knowledge Online Quiz 3 Daily Online Quiz Target Government Exam Read More »

Daily Online Quiz Target Government Exam Today Quiz General knowledge

Today’s online test has been put up with important questions for all the competitive exams issued by the Gujarat government which are questions from our entire channel.Every day new online tests are put here which are full syllabus based optional questions which will be very useful and also useful for all the upcoming competitive exams. …

Daily Online Quiz Target Government Exam Today Quiz General knowledge Read More »

General knowledge Online Test Target Government Exam Only Smart Work

Important online tests for all the competitive exams issued by the Government of Gujarat will be placed here which will be useful for all the upcoming competitive exams.In addition to giving new online test every day new online test and information of all government jobs or schemes will be posted from our site every day.The …

General knowledge Online Test Target Government Exam Only Smart Work Read More »

Gujarati General knowledge 2020 Target Government Exam

⭕ વનલાઈનર નોલેજ ⭕ 📌મહીસાગર જિલ્લામાં મહીનદી પર વણાકબોરી અને કડાણા જેવા બે મોટા ડેમ છે. 📌મહીસાગર જિલ્લાનું નામ મહિનદી પરથી પાડવામાં આવ્યુ છે. 📌મહીનદી ભારતની એકમાત્ર એવી નદી છે જે કર્કવૃતને બે વાર પાર કરે છે. 📌મહીસાગર જિલ્લામાં પાનમ નદી પર પાનમ ડેમ છે. 📌મહીસાગર જિલ્લામાં આવેલા પર્વતો વિંધ્યાચળ પર્વતમાળાનો એક ભાગ ગણાય છે. …

Gujarati General knowledge 2020 Target Government Exam Read More »

error: Content is protected !!