444444

 

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

Constitution Of India

Constitution Most IMP 1200 Questions Free Download

Download a book of useful topics i.e. very useful questions of Indian Constitution for all competitive examinations issued by Gujarat Government.Here every day new online test and useful material for all competitive exams will be placed. We can upload the PDF of Constitution Of India E-Book  here, Which contains of Constitution. Indian Ministry of law …

Constitution Most IMP 1200 Questions Free Download Read More »

Target Government Exam Topic Constitution Of India

♦️♦️Quiz:1 આમુખ………… Q.1) નીચેનામાંથી કોણે ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો?A) એમ.એન.રોયB) ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરC) મોતીલાલ નહેરૂD) ✔️જવાહરલાલ નહેરુ Q.2) જવાહરલાલ નહેરુએ બંધારણમાં ક્યારે ઉદ્દેશ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો?A) 22 જાન્યુ 1947B) 13 ડિસેમ્બર 1947C)✔️ 13 ડિસેમ્બર 1946D) 22 જાન્યુ 1946 Q.3) બંધારણ સભાએ કયારે ઉદ્દેશ પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કર્યો?A) 22 જાન્યુ 1950B) 22 જાન્યુ 1946C)✔️ 22 જાન્યુ …

Target Government Exam Topic Constitution Of India Read More »

error: Content is protected !!